Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието
Като доставчик на услуги съгласно параграф 7, ал. 1 от Германския закон за телемедиите, ние сме отговорни за собственото съдържание на тези страници съгласно общите закони. Въпреки това, съгласно параграфи 8 до 10 от Германския закон за телемедиите като доставчик на услуги ние не сме отговорни за контрол върху предавана или съхранявана външна информация или за разследване на обстоятелства, свързани с незаконни дейности. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информацията съгласно общите закони остават незасегнати. Въпреки това отговорността в това отношение е възможна само от момента на узнаване на конкретното правно нарушение. При узнаването на съответни правни нарушения, ние ще премахнем незабавно това съдържание.

Отговорност за линкове
Нашата оферта съдържа линкове към външни уеб страници на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме никакво влияние. Поради това ние не можем да поемем никаква отговорност върху това външно съдържание. За съдържание на свързани страници отговорност носи съответният доставчик или собственик на тези страници. Свързаните страници се проверяват за възможни правни нарушения към момента на поставянето на тези линкове. Към момента на поставяне на тези линкове не бе разпознато незаконно съдържание. Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен, ако няма конкретни индикации за нарушение на закона. При узнаването на съответни правни нарушения, ние ще премахнем незабавно подобни линкове.

Авторско право
Създадените на тези страници съдържание и произведения от собственика на страниците са обект на германското авторско право. Копирането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън рамките на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Документите за изтегляне и копия на тази страница са предназначени единствено за частна, нетърговска употреба. Ако съдържанието на тази страница не е създадено от собственика, се спазват авторските права на третите страни. По-конкретно, съдържанието на трети страни се обозначава като такова. Ако все научите относно нарушение на авторско право, молим да ни информирате. При узнаването на правни нарушения, ние ще премахнем незабавно подобно съдържание.